Gå ner i vikt med hjälp av läkemedel?

Övervikt utspelar sig både som en privat kamp och en folkhälsokris. Stigmatiseringen mot övervikt kan vara förödande, dess risker, livshotande.

Definierat som ett kroppsmasseindex på minst 27, anses övervikt bidra till typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar, artrit, fettleversjukdom och vissa cancerformer.

Andelen vuxna (16–84 år) i Sverige med övervikt och fetma ökade från 31 till 52% under 1980–2021, enligt Statistiska centralbyråns undersökningar.

Låt oss gräva lite djupare in i denna komplexa historia.

Gå ner i vikt med hjälp av läkemedel?

Övervikt utspelar sig både som en privat kamp och en folkhälsokris. Stigmatiseringen mot övervikt kan vara förödande, dess risker, livshotande.

Definierat som ett kroppsmasseindex på minst 27, anses övervikt bidra till typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar, artrit, fettleversjukdom och vissa cancerformer.

Andelen vuxna (16–84 år) i Sverige med övervikt och fetma ökade från 31 till 52% under 1980–2021, enligt Statistiska centralbyråns undersökningar.

Låt oss gräva lite djupare in i denna komplexa historia.

 

Boka tid hos ShapeBy

Vårt mål är att driva den estetiska branschen framåt; för människans vilja att uttrycka sig genom sitt utseende. Du hittar oss i Stockholm och Göteborg. Välkommen!


 

1. Läkemedelsbehandlingar för övervikt: En komplex historia

Läkemedelsbehandlingar mot övervikt har en bedrövlig historia, ofta sammanflätad med socialt tryck att gå ner i vikt och den utbredda uppfattningen att övervikt återspeglar svag viljestyrka.

Från "dietpiller" fyllda med amfetaminer marknadsförda till kvinnor på 1940-talet, till uppgången och fallet av fen-phen på 1990-talet, som orsakade katastrofala hjärt- och lungproblem, är historien fylld med misslyckanden att hitta säkra och framgångsrika viktminsknings läkemedel.

Historian är komplex, eftersom den involverar både individuella livsstilsval och bredare samhälleliga faktorer som matkvalitet och tillgänglighet till motion. Övervikt är inte bara en fråga om fysisk hälsa, utan påverkar också psykiskt välbefinnande och sociala interaktioner.

Det är viktigt att förstå denna historia för att uppskatta de nuvarande framstegen och utmaningarna inom området för läkemedelsbaserad viktnedgång.


 

2. Framtidens viktnedgång: Genombrott med GLP-1 läkemedel

Om du inte har bott under en sten under 2023 så har du säkert sett och hört hur de nya GLP-1 läkemedlen omformar medicin, populärkultur och till och med globala aktiemarknader på sätt som både är elektrifierande och obekväma.

GLP-1 läkemedel representerar en ny era i behandlingen av övervikt och relaterade tillstånd. Dessa läkemedel, som efterliknar ett naturligt hormon i kroppen, har visat sig ha betydande effekter på viktnedgång och övergripande hälsa. De utgör en länk mellan behandling av övervikt och andra kroniska tillstånd som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Deras effektivitet i kliniska prövningar ger hopp om en mer holistisk syn på behandling av övervikt, där man inte bara fokuserar på viktminskning utan även på förbättring av allmän hälsa.

 

3. Socio-medicinska aspekter av övervikts behandling med läkemedel

När vi diskuterar behandling av övervikt, är det avgörande att inte enbart fokusera på de medicinska aspekterna, men även på de sociala och psykologiska dimensionerna.

Detta omfattar frågor som stigmatisering, psykisk hälsa och patientens självbild. En omfattande vårdplan måste ta hänsyn till dessa faktorer för att erbjuda en helhetsorienterad vård. Dessutom är det viktigt att erkänna att inte alla som klassificeras som överviktiga enligt BMI (Body Mass Index) skalan behöver eller önskar viktnedgång.

Ett relevant koncept här är 'skinny fat', en term som beskriver personer som har ett normalt BMI men en hög kroppsfettprocent i förhållande till muskelmassa. Dessa individer kan se smala ut men har en högre mängd kroppsfett och lägre muskelmassa, vilket kan medföra hälsorisker liknande de som är förknippade med övervikt. Denna situation understryker att BMI inte alltid är ett effektivt mått för att bedöma en individs hälsostatus eller risker. BMI tar inte hänsyn till muskel- till fettförhållandet eller var i kroppen fettet är placerat, vilket kan vara avgörande för att förstå en individs totala hälsorisker.

Det är därför viktigt att använda en mer nyanserad syn på hälsa och övervikt. Detta inkluderar att överväga andra faktorer som kroppssammansättning, livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk aktivitet, samt individens övergripande välbefinnande.

Genom att respektera individens autonomi och ta en mer holistisk syn på hälsa, kan vi erbjuda mer effektiva och anpassade behandlingsstrategier för de som söker hjälp för sin vikt och hälsa

 

4. Risker och biverkningar av medicinsk viktnedgång

Även om medicinsk viktnedgång erbjuder många fördelar, är det viktigt att vara medveten om potentiella risker och biverkningar. Dessa kan variera från milda symptom som illamående och huvudvärk till mer allvarliga komplikationer som  matsmältningsproblem. En öppen dialog med vårdgivare om dessa risker är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv behandling.

Framtiden för GLP-1 läkemedel och andra innovativa behandlingar ser ljus ut, inte bara för deras potentiella effekt på kroppsvikt, men även för deras bredare påverkan på folkhälsan. Dessa läkemedel utmanar den traditionella synen på övervikt som enbart ett resultat av dålig viljestyrka, och belyser den biologiska komplexiteten i tillståndet. 

Den senaste forskningen har lett till upptäckten och utvecklingen av flera lovande läkemedel. Dessa inkluderar inte bara GLP-1 analoger, men även andra innovativa behandlingar som efterliknar kroppens naturliga hormonella svar. Denna forskning understryker vikten av en multidisciplinär strategi för att bekämpa övervikt, som kombinerar läkemedelsbehandling med förändringar i livsstil och kost.

 

 

5. Personlig anpassning av behandlingsplaner

Varje individ är unik, och därför måste behandlingsplaner för viktnedgång anpassas individuellt. Detta innebär en noggrann bedömning av patientens hälsotillstånd, livsstil och personliga mål.

Genom att anpassa behandlingen kan vi inte bara förbättra effektiviteten utan även minimera risken för biverkningar och öka patientens engagemang i behandlingsprocessen.

 

6. Vikten av en hållbar livsstilsförändring

Medicinsk viktnedgång bör inte betraktas som en snabblösning, utan snarare som en del av en övergripande strategi för att förbättra hälsan. Det är avgörande att uppmuntra till en hållbar livsstilsförändring, vilket innebär att integrera en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet i vardagen, samt att få psykologiskt stöd. Denna helhetsstrategi är nyckeln till långsiktiga och positiva hälsoresultat.

En av de mest kritiska faktorerna för framgång i denna process är personlig motivation. Det är ofta inte förrän individer börjar se och känna de positiva effekterna av viktnedgången, som de hittar den inre drivkraften att göra bestående förändringar i sin livsstil. Vår erfarenhet visar att när patienter påbörjar sin medicinska viktnedgång och gradvis blir smalare, upplever de ofta en ökad motivation och energi att investera i sitt välbefinnande.

Stödet från familj och vänner är också ovärderligt i denna process. Deras förståelse, uppmuntran och delaktighet kan göra en enorm skillnad för individens förmåga att hålla sig till nya hälsosamma rutiner. Att ha en stöttande miljö gör det lättare att hantera utmaningarna med att förändra kostvanor och inkorporera fysisk aktivitet i det dagliga livet. Dessutom kan delad erfarenhet och firande av framsteg bidra till en starkare känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket i sig är en kraftfull motivationsfaktor.

Det är också viktigt att förstå att målet med medicinsk viktnedgång inte är att ta läkemedel livet ut, utan att använda dem som ett verktyg för att hjälpa individer nå en punkt där de kan upprätthålla en hälsosam vikt genom livsstilsförändringar. Med tiden, när nya vanor etableras och blir en naturlig del av vardagen, kan behovet av medicinsk intervention minska.

Slutligen är det viktigt att betona att varje individs resa är unik, och att framgång inte alltid mäts i kilogram eller storlekar. En hälsosam livsstil handlar också om att förbättra det övergripande välbefinnandet, öka energinivåerna, och känna sig mer i harmoni med sin kropp. Genom att uppmuntra en holistisk syn på hälsa, där fysisk, mental och emotionell välbefinnande är lika viktigt, kan vi stödja individer på deras väg mot ett långsiktigt, hälsosamt och tillfredsställande liv.


 

7. Samhällets syn på övervikt och läkemedelsbehandling

Att förändra samhällets syn på övervikt och dess behandling är inte bara viktigt, det är nödvändigt för att skapa en hälsosammare och mer medveten framtid. Detta innebär att aktivt arbeta för att minska stigmatiseringen kring övervikt, vilket alltför ofta leder till fördomar och missförstånd. Stigmatisering kan ha djupa psykologiska effekter på individer, vilket minskar deras självförtroende och motivation att söka hjälp eller engagera sig i hälsosamma beteenden. Genom att bryta ner dessa barriärer kan vi öppna dörren till mer positiva attityder och handlingar.

Det är också nödvändigt att främja en mer nyanserad förståelse för de många faktorer som bidrar till övervikt. Det handlar inte bara om individuella val gällande kost och motion, utan också om en rad andra faktorer såsom genetik, socioekonomiska förhållanden, psykisk hälsa, och tillgången till hälsosam mat och trygga motionsmiljöer. Det är viktigt att erkänna att övervikt är ett komplext tillstånd som kräver en mångfacetterad strategi, snarare än enkel skuldbeläggning eller förenklade lösningar.

Genom att öka medvetenheten och förståelsen för dessa aspekter kan vi bidra till att skapa en mer stödjande och inkluderande miljö för dem som söker hjälp för sin vikt och hälsa. Detta innebär att erbjuda empatiskt och icke-dömande stöd, och att tillhandahålla resurser och information som kan hjälpa individer att göra informerade val om sin hälsa. Det innebär också att arbeta för att förändra samhällsstrukturer och politik som påverkar folkhälsan, såsom att förbättra tillgången till hälsosam mat och främja fysisk aktivitet.

Dessutom är det viktigt att inkludera överviktiga individer i samtalen och beslutsprocesserna som rör hälsopolitik och samhällsnormer. Att lyssna på och respektera deras erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa effektiva och respektfulla strategier för hälsopromotion och vård.

Sammanfattningsvis är en förändring i samhällets syn på övervikt och dess behandling inte bara en fråga om att förbättra individuella hälsoutfall. Det är en fråga om social rättvisa och medkänsla, och en viktig del i att bygga ett hälsosammare, mer inkluderande samhälle för alla.

 

8. Vem kan använda läkemedel mot övervikt?

Läkemedel mot övervikt är utformade för personer som står inför betydande hälsorisker på grund av sin övervikt.

Generellt är dessa läkemedel lämpliga för vuxna med ett kroppsmasseindex (BMI) på 30 eller högre, eller för de med ett BMI på 27 eller högre som även lider av viktrelaterade hälsotillstånd som typ 2-diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol.

Det är viktigt att notera att läkemedelsbehandling är en del av en omfattande behandlingsplan, som även bör inkludera livsstilsförändringar såsom kost och motion.

Dessutom krävs det att användaren genomgår en grundlig medicinsk utvärdering av en vårdgivare för att säkerställa att läkemedlet är lämpligt och säkert att använda, baserat på individens specifika hälsostatus och medicinsk historia.

 

9. Så snabbt kan du förvänta dig resultat

Resultaten av läkemedelsbehandling mot övervikt varierar beroende på individuella faktorer som kroppssammansättning, livsstil och hur kroppen reagerar på läkemedlet.

Generellt sett kan vissa användare börja se initiala resultat inom de första veckorna till månaderna av behandlingen. En genomsnittlig viktnedgång på 5% till 10% av kroppsvikten inom de första sex månaderna anses vara ett tecken på att läkemedlet fungerar effektivt.

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och förstå att viktnedgång är en gradvis process. Dessutom är kontinuerlig medicinsk uppföljning och livsstilsförändringar avgörande för att uppnå och upprätthålla långsiktiga hälsofördelar.

Från det vi har sett, kan de som strikt begränsar sitt kaloriintag förvänta sig att förlora ungefär 10-25 kilogram redan under de första tre månaderna.

Det är essentiellt för personer som går ner snabbt i vikt att de lägger krut på att bevara muskelmassan. Detta kan uppnås genom regelbunden träning och att äta en kost rik på protein. Detta steg är viktigt för att förhindra att man förlorar mer muskler än fett.

 


Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Fyll i frågeformuläret nedan så återkopplar vi till dig inom kort.


  Omdömen

  Alexa Mac Donald, Finland

  “The Shapeby staff is really professional and I totally value their work and opinion. They are always really honest and realistic and they treat their clients as individuals. I can fully trust them and I know they wouldn’t do anything that would be unsafe or unnecessary - so I know I’m in good hands for sure!”

  Viktoria Berg, Sverige

  “Det är ren lyx att få komma till ShapeBy. Från första bemötandet i den härliga foajén till efter avslutad behandling. Personalen är fantastisk och otroligt professionell! Jag har alltid känt att jag varit i trygga händer, deras kunskap gör att man alltid känner sig extra fin när man går därifrån. Jag gillar även att de fokuserar på att ta fram ens bästa drag och förfinar istället för att förändra. Världens bästa klinik helt enkelt! Kärlek till er! ❤️”

  Adam Farhoumand, Sverige

  “Sedan flera år tillbaka har jag besökt ShapeBy med magiska resultat. Otroligt duktiga på det dem gör, och man känner verkligen att man är i trygga händer. Från sekunden man kommer in till utförd behandling är allt verkligen av världsklass. Kan starkt rekommendera ShapeBy.”

  Anitha Clemence, Sverige

  “Jag är otroligt nöjd med resultatet av hårborttagningen jag gjorde, det gick fort (fyra behandlingstillfällen) och var relativt smärtfritt. Personalen var superprofessionell och jag kände mig trygg. Så nu har jag bokat på fler behandlingar. Det är verkligen en enorm skillnad mellan kliniker och här har alla medicinsk bakgrund vilket är kännbart och syns i resultaten.”

  Nindy Kaur, Kanada

  “I have flown from Toronto to Sweden several times to visit ShapeBy and have been extremely satisfied. The entire team at ShapeBy is impressively professional. What I love the most about Dr Neha is how she works with great finesse and creates an aesthetically pleasing look while still keeping the result very natural. I highly recommend ShapeBy to anyone who likes natural and classy results. I for one, will definitely continue using ShapeBy!”

  Så här upplevs vi av
  våra patienter.

  Alexa Mac Donald, Finland

  “The Shapeby staff is really professional and I totally value their work and opinion. They are always really honest and realistic and they treat their clients as individuals. I can fully trust them and I know they wouldn’t do anything that would be unsafe or unnecessary - so I know I’m in good hands for sure!”

  Viktoria Berg, Sverige

  “Det är ren lyx att få komma till ShapeBy. Från första bemötandet i den härliga foajén till efter avslutad behandling. Personalen är fantastisk och otroligt professionell! Jag har alltid känt att jag varit i trygga händer, deras kunskap gör att man alltid känner sig extra fin när man går därifrån. Jag gillar även att de fokuserar på att ta fram ens bästa drag och förfinar istället för att förändra. Världens bästa klinik helt enkelt! Kärlek till er! ❤️”

  Adam Farhoumand, Sverige

  “Sedan flera år tillbaka har jag besökt ShapeBy med magiska resultat. Otroligt duktiga på det dem gör, och man känner verkligen att man är i trygga händer. Från sekunden man kommer in till utförd behandling är allt verkligen av världsklass. Kan starkt rekommendera ShapeBy.”

  Anitha Clemence, Sverige

  “Jag är otroligt nöjd med resultatet av hårborttagningen jag gjorde, det gick fort (fyra behandlingstillfällen) och var relativt smärtfritt. Personalen var superprofessionell och jag kände mig trygg. Så nu har jag bokat på fler behandlingar. Det är verkligen en enorm skillnad mellan kliniker och här har alla medicinsk bakgrund vilket är kännbart och syns i resultaten.”

  Nindy Kaur, Kanada

  “I have flown from Toronto to Sweden several times to visit ShapeBy and have been extremely satisfied. The entire team at ShapeBy is impressively professional. What I love the most about Dr Neha is how she works with great finesse and creates an aesthetically pleasing look while still keeping the result very natural. I highly recommend ShapeBy to anyone who likes natural and classy results. I for one, will definitely continue using ShapeBy!”

  Andra är även intresserade av

  Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

  Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

  Tear Trough

  Man kan lyfta fram och fräscha upp ögonen med filler behandling i Tear trough området.

  10 saker att tänka på innan en läppförstoring

  Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på...

  ShapeBy Face
  Refinement

  Det naturliga valet för ett icke-kirurgiskt ansiktslyft.

  Andra är även intresserade av

  Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

  Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

  Tear Trough

  Man kan lyfta fram och fräscha upp ögonen med filler behandling i Tear trough området.

  10 saker att tänka på innan en läppförstoring

  Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på...

  ShapeBy Face
  Refinement

  Det naturliga valet för ett icke-kirurgiskt ansiktslyft.